Menu Ga naar zoek pagina

Lidmaatschapsreglement Vivium Services

Lidmaatschapsreglement

 • Vivium Zorggroep is een stichting. Wij verzoeken u dan ook de woorden ‘leden’ en ‘lidmaatschap’ te lezen als ‘contribuanten’ en ‘contribuant schap’.
 • Lid van Vivium Services is diegene die zich schriftelijk of digitaal heeft aangemeld voor het lidmaatschap en een machtiging heeft afgegeven voor de verschuldigde contributie. Gezinsleden die op hetzelfde adres wonen profiteren mee van de voordelen van het lidmaatschap.
 • De samenstelling van het lidmaatschap, en de activiteiten, diensten en producten die daar onder vallen, wordt bepaald door Vivium Services en kan op ieder moment worden gewijzigd. U wordt daarover geïnformeerd via de folder bij de jaarlijkse contributie-inning, het ledenblad Magazine, onze digitale nieuwsbrief en de website www.viviumservices.nl.

 

Iedereen kan lid worden

 • Iedereen kan lid worden van Vivium Services. Ons werkgebied is regio Gooi en Vechtstreek, Almere en Amsterdam.
 • U kunt zich aanmelden als Vivium-lid via het online aanmeldformulier
 • Het lidmaatschap geldt voor alle leeftijden; of u nu jong of oud bent.
 • U kunt ook lid worden wanneer u niet woonachtig bent in het werkgebied van Vivium Services. U ontvangt een ledenpas en ledeninformatie zoals het ledenblad Magazine, maar u kunt niet van alle diensten gebruik maken. Wel kunt u meedoen met het Vivium Zorgcollectief en zo profiteren van de korting én persoonlijk advies.

Contributie

 • Het lidmaatschap van Vivium Services wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en is geldig voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.
 • Betaling van de verschuldigde contributie à € 22,50 geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging afgegeven.
 • Elk jaar wordt de hoogte van de contributie opnieuw vastgesteld. Vivium Zorggroep behoudt zich het recht voor de contributie aan te passen.
 • De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum.
 • Indien een lid niet tijdig de verschuldigde contributie (volledig) heeft betaald, vervallen de rechten op dienstverlening van Vivium Services totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Ledenpas

 • Nieuwe leden ontvangen na afgifte van de machtiging voor automatische incasso een ledenpas. Deze ledenpas wordt eens per jaar verstrekt en begin januari verzonden aan alle bestaande leden. Uw ledenpas is uw lidmaatschapsbewijs en dient op verzoek getoond te worden om korting te kunnen ontvangen.

Beëindiging van het lidmaatschap

 • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden vóór 01 december van het lopend jaar. Dit kan via het afmeldingsformulier op onze website, het sturen van een brief aan Vivium Services, Postbus 406, 1270 AK in Huizen of per e-mail: ledenadministratie@vivium.nl. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.
 • Opzeggen ná 30 november houdt in dat u contributie verschuldigd bent voor het nieuwe kalenderjaar.
 • Er vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • Het lidmaatschap wordt beëindigd indien het lid komt te overlijden. Het lidmaatschap kan ook kosteloos worden omgezet naar een gezinslid wonende op hetzelfde adres.
 • Op het moment dat er geen (volledige) betaling van de contributie plaatsvindt, zal Vivium Services het lidmaatschap beëindigen.

Wijziging gegevens

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail via ledenadministratie@vivium.nl doorgeven aan Vivium Services.

Aansprakelijkheid

Vivium Services treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een leverancier waarmee een samenwerking is aangegaan of een derde. Daarnaast kan Vivium Services via de ledenconsulent vrijblijvende adviezen verstrekken. Het lid is zelf opdrachtgever. De serviceleveranciers hebben een eigen beroepsaansprakelijkheid. Vivium Zorggroep is derhalve niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden. Indien u een cursus of workshop via Vivium Services volgt, zijn de algemene voorwaarden van de samenwerkingspartner van toepassing. Eventuele adviezen en of overige diensten van de Ledenconsulent gelden als inspanningsverplichting en nooit als resultaatsverplichting. Adviezen worden naar eer en geweten verstrekt, maar de Ledenconsulent noch Vivium Services zijn aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.

Algemene voorwaarden

Indien u een afspraak met een leverancier van Vivium Services heeft gemaakt, kunnen bij annulering van deze ingeplande activiteiten binnen 24 uur, annuleringskosten door de leverancier in rekening gebracht worden. Vivium Services bewaakt de kwaliteit van de bemiddeling en de diensten door deze regelmatig te evalueren met het lid en de samenwerkingspartner.

Privacyverklaring

Vivium Zorggroep gaat zorgvuldig met uw gegevens, zoals is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vivium Zorggroep heeft een privacyverklaring. Hierin staat hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Voor uitgebreide informatie kunt u het privacyverklaring opvragen bij Vivium Klantenservice 035 6 924 924 of vinden op de website.

Klachten

Uw klacht en/ of suggestie kunt u sturen naar Vivium Zorggroep, t.a.v. Productmanager Vivium Services, Postbus 406, 1270 AK Huizen. Voor uitgebreide informatie kunt u de klachtenregeling opvragen bij Vivium Klantenservice 035 6 924 924. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, worden afgehandeld.

Lidmaatschapsreglement

 • Het lidmaatschapsreglement is onderdeel van het informatiepakket voor nieuwe leden en is gepubliceerd op de website.
 • Vivium Services heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Deze zullen na herziening op de website worden gepubliceerd en zijn ten alle tijden bij Vivium Services op te vragen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Vivium Services en gelden de algemene voorwaarden van Vivium Zorggroep, indien van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Vivium Klantenservice 035 6 924 924 of te vinden op de website.

Word vandaag nog lid!

 • Korting op alle Vivium Services
 • Korting op uw aanvullende zorgverzekering
 • Exclusieve ledenacties

Bekijk alle voordelen Direct lid worden