Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kopen bij samenwerkingspartners via www.viviumservices.nl

Versie: 29 januari 2019

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Klantaccount

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

Artikel 5 – Bestelling en levering

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

Artikel 7 – Algemene bepalingen

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

Artikel 9 – E-mail communicatie tussen de Klant en de Samenwerkingspartner

Artikel 10 – Diversen

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

 1. Platform: de online omgeving (www.viviumservices.nl) van Vivium Services waarop Samenwerkingspartners hun producten en diensten aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 2. Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform, zakelijk en particulier.
 3. Samenwerkingspartner: een (derde) partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die een samenwerkingsovereenkomst heeft met Vivium Services, en die via het Platform producten en/of diensten aan Gebruikers aanbiedt.
 4. Klant: een gebruiker die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 5. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Samenwerkingspartner en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product en/of dienst bij de Samenwerkingspartner via het Platform.
 6. Vivium Services: Vivium Services, onderdeel van Stichting Vivium Zorggroep, gevestigd te Huizen. Opererend in Nederland onder BTW nummer 813823924 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194729.
 7. Artikelen: alle producten en diensten waarvan Vivium Services kenbaar heeft gemaakt dat deze door Samenwerkingspartners mogen worden aangeboden in het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Koopovereenkomst en afname van diensten bij Samenwerkingspartners via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners). Deze voorwaarden zijn tevens op het Platform te raadplegen.
 2. Iedere Klant die overgaat tot de koop van een product dat door een Samenwerkingspartner wordt aangeboden via het Platform, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners kan slechts schriftelijk door partijen worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners zijn van toepassing op zowel Klanten die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als Klanten die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vivium Services worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Vivium Services ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Samenwerkingspartner(s)) en bezorgdiensten.
 6. Vivium Services heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een Gebruiker nadien overgaat tot koop van een Artikel zoals aangeboden door een Samenwerkingspartner, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners te raadplegen alvorens een bestelling voor een Artikel van een Samenwerkingspartner wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant maakt bij voorkeur een klantaccount aan zodat opvolging van bestellingen beter uitgevoerd kan worden en processen bewaakt kunnen worden.
 2. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  2. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 3. Vivium Services is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Samenwerkingspartners niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Vivium Services raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 5. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account, met uitzondering van gezinsleden die op het zelfde adres wonen.
 6. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 7. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Samenwerkingspartner (de derde partij die Artikelen aanbiedt via het Platform) en dat Vivium Services geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte Artikelen van Samenwerkingspartners dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Samenwerkingspartner. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Vivium Services en Vivium Services op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het Platform bij Vivium Services een bestelling plaatsen voor een Artikel dat door een Samenwerkingspartner wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Samenwerkingspartner een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over indien de Klant al hetgeen hij aan de Samenwerkingspartner ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Samenwerkingspartner aangekochte Artikel verschuldigd aan Vivium Services en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Samenwerkingspartner. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Vivium Services op het moment van bestelling of op de bij de bestelling geleverde factuur binnen de daarop vermelde betalingstermijn.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vivium Services is gewezen op de te late betaling en Vivium Services de Klant een termijn van 15 dagen na aflevering van de ingebrekestelling heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Het is Klant toegestaan Vivium Services kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van Artikelen van Samenwerkingspartners.
 4. Samenwerkingspartner heeft onherroepelijk het recht aan Vivium Services verleend om in naam van Vivium Services en met uitsluiting van de Samenwerkingspartner de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Samenwerkingspartner.

Artikel 7 – Algemene bepalingen

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Samenwerkingspartner zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  1. Verplicht de Klant zich de algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via www.viviumservices.nl van de desbetreffende Samenwerkingspartner(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  2. Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via www.viviumservices.nl van de desbetreffende Samenwerkingspartner;
  3. Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Samenwerkingspartner in haar algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via www.viviumservices.nl gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via www.viviumservices.nl van Samenwerkingspartner zijn opgenomen.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Klant de Samenwerkingspartner, voorafgaand aan de retourzending op de hoogte te stellen.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Vivium Services dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Samenwerkingspartner aanbiedt het product zelf af te halen mag Vivium Services wachten met terugbetalen tot de Samenwerkingspartner het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden.
 4. Indien een Samenwerkingspartner een bestelling niet aanvaardt, zal hij de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Vivium Services ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

 1. De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Vivium Services en/of de Samenwerkingspartner aan Klant verzonden informatie.
 2. Vivium Services is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Samenwerkingspartner worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. De Samenwerkingspartner is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst.
 4. De Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. Vivium Services is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Samenwerkingspartner aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, niet over de juiste Samenwerkingspartner gaat, en (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 9 – E-mail communicatie tussen de Klant en de Samenwerkingspartner

 1. Vivium Services heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Samenwerkingspartner (waaronder de after sales verplichtingen van de Samenwerkingspartner) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Samenwerkingspartner mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Samenwerkingspartner contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door Viviumservices.nl op haar servers opgeslagen en kan door Viviumservices.nl worden ingezien en gebruikt om:
  1. de Klant en/of de Samenwerkingspartner in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  2. te beoordelen of de Samenwerkingspartner aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  3. procesverbeteringen te analyseren.
 3. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft Viviumservices.nl toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Viviumservices.nl maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 10 – Diversen

 1. Vivium Services is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via www.viviumservices.nl artikelen van Samenwerkingspartners te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Vivium Services.
 2. Wanneer door Vivium Services gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Vivium Services de Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vivium Services vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Vivium Services is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Samenwerkingspartners niet langer ter beschikking te stellen op het Platform.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op deze Voorwaarden kopen bij Samenwerkingspartners, het (ver)kopen van artikelen door Samenwerkingspartners via het Platform en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Samenwerkingspartner is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.