Menu Ga naar zoek pagina

Algemene Voorwaarden Vivium Services

Algemene voorwaarden dienstverlening door Leveranciers

Artikel 1 – Definities

Website: de online omgeving (www.viviumservices.nl) van Vivium Services waarop leveranciers hun producten en diensten aan bezoekers/gebruikers kunnen aanbieden.
Bezoeker: iedere bezoeker van de website, zakelijk en particulier.
Leverancier: een (derde) partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die een samenwerkingsovereenkomst heeft met Vivium Services, en die via de websiteproducten en/of diensten aan gebruikers aanbiedt.
Gebruiker: een gebruiker die overgaat tot de aanvraag van een artikel via de website.
Aanvraag: de aanvraag die via de website door een gebruiker wordt gedaan aan een leverancier en als basis dient voor de afname van een artikel bij de leverancier via de website.
Vivium Services: Vivium Services, onderdeel van Stichting Vivium Zorggroep, gevestigd te Huizen. Opererend in Nederland onder btw-nummer 813823924 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194729.
Artikelen: alle producten, diensten en services waarvan Vivium Services kenbaar heeft gemaakt dat deze door leveranciers mogen worden aangeboden op de website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag en afname van artikelen bij leveranciers via de website van Vivium Services (hierna: Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers). Deze voorwaarden zijn ook op de website te raadplegen.
Iedere gebruiker die overgaat tot het aanvragen van een artikel dat door een leverancier wordt aangeboden via de website, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers.
Van het bepaalde in deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers kan slechts schriftelijk door partijen worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers zijn van toepassing op zowel gebruikers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als gebruikers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vivium Services worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Vivium Services ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de leverancier(s) en bezorgdiensten.
Vivium Services heeft het recht deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Als een gebruiker nadien overgaat tot aanvraag van een artikel, zoals aangeboden door een leverancier, aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers te raadplegen alvorens een aanvraag voor een artikel van een leverancier wordt geplaatst.

Artikel 3 – Gebruikersaanvragen

De gebruiker doet bij voorkeur een aanvraag voor een artikel online op de website van Vivium Services, zodat opvolging van aanvragen beter uitgevoerd kan worden en processen bewaakt kunnen worden.
De gebruiker dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

a)     De gebruiker is minimaal 18 jaar oud;

b)     De gebruiker is bij voorkeur per e-mail bereikbaar.

Vivium Services is te allen tijde gerechtigd om bepaalde aanvragen voor artikelen van leveranciers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
De gebruiker verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Als de gebruiker niet digitaal vaardig is, of bij voorkeur een artikel telefonisch aanvraagt, wordt een aanvraag door de medewerker van Vivium Services volgens de geldende afspraken afgehandeld. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij een zelf geplaatste aanvraag.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

De gebruiker erkent dat de aanvraag en levering van een artikel tot stand komt tussen gebruiker en leverancier (de derde partij die artikelen aanbiedt via de website) en dat Vivium Services geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
Bij vragen en/of klachten over de door de gebruiker aangevraagde en geleverde artikelen van leveranciers dient de gebruiker zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende leverancier. De aanvrager erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Vivium Services en Vivium Services op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het geleverde artikel.

Artikel 5 – Aanvraag en levering

Een gebruiker kan via de website bij Vivium Services een aanvraag doen voor een artikel dat door een leverancier wordt aangeboden.
De leverancier neemt contact op met gebruiker, binnen de afgesproken Servicenormen.
Facturatie van de artikelen vindt rechtstreeks plaats van leverancier aan de gebruiker.
De leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde artikel.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

De gebruiker is op de hoogte van de prijs van het aangevraagde artikel en wordt daarover geïnformeerd door de leverancier. De gebruiker houdt zich aan de door de leverancier gestelde betalingsvoorwaarden. De leverancier is gemachtigd de gebruiker te wijzen op het niet tijdig voldoen aan zijn betalingsverplichting(en).
Het is gebruiker toegestaan Vivium Services korting codes in te wisselen bij de aanschaf van artikelen van leveranciers.

Artikel 7 – Algemene bepalingen

Als een gebruiker een aanvraag doet voor een artikel via de website bij een leverancier zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:

a)     Wordt verwacht dat de gebruiker kennis heeft genomen van de Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers

b)     Zal een aanvraag voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers

c)     Is de gebruiker gerechtigd om een aanvraag voor een artikel te annuleren, volgens de door de leverancier gestelde termijn in zijn algemene voorwaarden. Deze staan los van enige gestelde voorwaarden door Vivium Services.

Indien er door de leverancier aan de hand van een aanvraag geen artikel geleverd kan worden aan de gebruiker, zal hij zowel de gebruiker als Vivium Services hierover informeren.

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

Als de gebruiker een aanvraag digitaal heeft gedaan, zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat gebruiker tijdig kennis kan nemen van door Vivium Services en/of de leverancier aan gebruiker verzonden informatie.
Vivium Services is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
De gebruiker verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de leverancier worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. De leverancier is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de gebruiker voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van het artikel.
De gebruiker erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De gebruiker zal hier per e-mail of telefonisch voor worden uitgenodigd. Gebruiker verklaart dat hij, als hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. Vivium Services is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen als de leverancier aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, niet over de juiste leverancier gaat, en (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 9 – Diversen

Wanneer door Vivium Services gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers te eisen. De gebruiker kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Vivium Services de Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers op enig moment soepel toepast.
Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vivium Services vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
Vivium Services is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van leveranciers niet langer ter beschikking te stellen op de website.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden dienstverlening door Leveranciers en het aanbieden van artikelen door leveranciers en de aanvraag door gebruiker via de website is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Word vandaag nog lid!

  • Korting op alle Vivium Services
  • Korting op uw aanvullende zorgverzekering
  • Exclusieve ledenacties

Bekijk alle voordelen Direct lid worden