Lidmaatschap reglement

 • Vivium Zorggroep is een stichting. Wij verzoeken u dan ook de woorden ‘leden’ en ‘lidmaatschap’ te lezen als ‘contribuanten’ en ‘contribuantschap’.
 • Lid van Vivium Services is diegene die zich schriftelijk of digitaal heeft aangemeld voor het lidmaatschap en een machtiging heeft afgegeven voor de verschuldigde contributie. Gezinsleden die op hetzelfde adres wonen profiteren mee van de voordelen van het lidmaatschap.
 • De samenstelling van het Plezierig Leven aanbod wordt bepaald door Vivium Services en kan op ieder moment worden gewijzigd. U wordt daarover geïnformeerd via de folder bij de jaarlijkse contributie-inning, het ledenblad, onze digitale nieuwsbrief en de website.

Iedereen kan lid worden

 • Iedereen kan lid worden van Vivium Services. Ons werkgebied is regio Gooi en Vechtstreek, Almere en Amsterdam.
 • U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier.
 • Het lidmaatschap geldt voor alle leeftijden; of u nu jong of oud bent.
 • U kunt ook lid worden wanneer u niet woonachtig bent in het werkgebied van Vivium Services. U ontvangt een ledenpas en ledeninformatie zoals het ledenblad, maar u kunt niet van alle diensten gebruik maken. Wel kunt u meedoen met het Vivium Zorgcollectief en bespaart u gemiddeld € 100,- op uw zorgpremie. 

 Contributie

Ledenpas

 • Nieuwe leden ontvangen na afgifte van de machtiging voor automatische incasso een ledenpas. Deze ledenpas is jaargebonden en ontvangen alle leden begin januari. Uw ledenpas is uw lidmaatschapsbewijs en dient op verzoek getoond te worden om korting te kunnen ontvangen.

Beëindiging van het lidmaatschap

 • Opzeggen kan per maand, doch uiterlijk 30 november van het lopende jaar; echter zonder restitutie van (een deel van) de contributie. 
 • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Dit kan via het online afmeldingsformulier , per e-mail: ledenadministratie@vivium.nl of het sturen van een brief aan Vivium Services, Postbus 406, 1270 AK in Huizen.
 • Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. U ontvangt hiervan een bevestiging.
 • Opzeggen ná 30 november houdt in dat u contributie verschuldigd bent voor het nieuwe kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap wordt beëindigd indien het lid komt te overlijden. Het lidmaatschap kan ook kosteloos worden omgezet naar een gezinslid wonende op hetzelfde adres.

Wijziging gegevens

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail via ledenadministratie@vivium.nl doorgeven aan Vivium Services.

Aansprakelijkheid

Vivium Services treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een leverancier waarmee een samenwerking is aangegaan. Het lid is zelf opdrachtgever. De serviceleveranciers hebben een eigen beroepsaansprakelijkheid. Vivium Zorggroep is derhalve niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden. Indien u een cursus of workshop via Vivium Services volgt, zijn de algemene voorwaarden van de samenwerkingspartner van toepassing.

Algemene voorwaarden

Indien u een afspraak met een leverancier van Vivium Services heeft gemaakt, kunnen bij annulering van deze ingeplande activiteiten binnen 24 uur, annuleringskosten door de leverancier in rekening gebracht worden. Vivium Services bewaakt de kwaliteit van de bemiddeling en de diensten door deze regelmatig te evalueren met het lid en de samenwerkingspartner.

Privacyreglement

Vivium Zorggroep zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan, zoals is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vivium Zorggroep heeft een privacyreglement. Hierin staat hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. U kunt het privacyreglement opvragen bij Vivium Klantenservice (035) 6 924 924.

Klachten

Uw klacht en/ of suggestie kunt u sturen naar Vivium Zorggroep, t.a.v. productmanager Vivium Services, Postbus 406, 1270 AK Huizen. Voor uitgebreide informatie kunt u de klachtenregeling opvragen bij Vivium Klantenservice (035) 6 924 924. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, worden afgehandeld.

Lidmaatschapsreglement

 • Het lidmaatschapsreglement is onderdeel van het informatiepakket voor nieuwe leden en wordt online gepubliceerd op de website.
 • Vivium Services heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Deze zullen na herziening op de website worden gepubliceerd en zijn ten alle tijden bij Vivium Services op te vragen. Leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Vivium Services en gelden de algemene voorwaarden van Vivium Zorggroep, indien van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Vivium Klantenservice (035) 6 924 924.

Contact

Vivium Zorggroep – Vivium Services

Postbus 406 – 1270 AK Huizen

Telefoon: (035) 6 924 495

www.viviumservices.nl

Versie: 11/ 18-01-2018